AminetAminet
Search:
84538 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

biz/misc/Golem.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:Business management software (Polish)
Author:Marcin Orlowski, Piotr Drapich
Uploader:Piotr Drapich <docent union org pl>
Type:biz/misc
Version:1.4
Replaces:biz/misc/golembetademo*
Requires:MUI
Architecture:m68k-amigaos >= 2.0.4
Distribution:Aminet
Date:2023-02-01
Download:http://aminet.net/biz/misc/Golem.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/biz/misc/Golem.readme
Downloads:291

Welcome to Golem - business software for warehouse management 
and invoicing, respecting Poland's Tax Office rules and requirements.
This software is only available in Polish language. 

 Informacje ogólne
 -----------------------------------

 Golem jest systemem przeznaczonym do prowadzenia dziaîalnoôci
 gospodarczej. Odciâûa on uûytkownika od duûej liczby tzw.
 "papierkowej roboty", wykonujâc jâ za niego, dziëki czemu
 uûytkownik oszczëdza zarówno czas jaki musiaîby poôwiëciê
 tej pracy, jak równieû pieniâdze, które musiaîby zapîaciê,
 w przypadku korzystania z usîug np. biura rachunkowego.

 Moduî magazyn-sprzedaû jest jednym z moduîów skîadowych systemu
 Golem. Jego wybrane moûliwoôci to:

  * Wystawianie faktur VAT, rachunków uproszczonych etc.
  * Edycja, korekta, anulowanie wystawionych faktur
  * Wyszukiwanie dokumentów wg. wielu róûnych kluczy
  * Zintegrowany moduî magazynowy
  * Hierarchiczna struktura magazynu: grupy magazynowe etc.
  * Definiowalne filtry wyôwietlania
  * Dostëp do systemu zabezpieczony hasîami
  * Moûliwoôê pracy wielu uûytkowników
  * Rozliczanie sprzedaûy dzienne oraz miesiëczne
  * Kontrola pîatnoôci oraz generowanie monitów
  * Ochrona systemu hasîem
  * Obsîuga drukarek fiskalnych (POSNET)
  * W peîni definiowalne formatki drukowanych dokumentów
  * Peîna konfigurowalnoôê systemu
  * Zintegrowana baza bankow (rozpoznaje *3141* oddziaîów!)
  * I wiele innych...


 Co nowego?
 -----------------------------------

wersja 1.4 (Sat Dec 24 22:42:33 2022) (docent)

Aktualizacja rocznicowa - wîaônie mija 20 lat od pojawienia sië ostatniej, 
dostëpnej publicznie wersji Golema :)
Zmiany w tej wersji:
 - uaktualnione stawki vat do stawek, obowiâzujâcych w 2022 roku.
 - dodana stawka vat marûa
 - poprawione mapowanie stawek vat przy drukowaniu na drukarce 
  fiskalnej tak, aby byîo zgodne z z rozporzâdzeniem Ministerstwa 
  Finansów w sprawie kas rejestrujâcych z dnia 30 kwietnia 2019 r.     
 - listy "Dokumenty wystawione" i "Dokumenty odîoûone" zostaîy 
  przeniesione z menu "Róûne" do menu "Sprzedaû"
 - zastâpienie tekstu 'SWW' przez 'PKWiU/CN' w aplikacji
 - w ustawieniach drukarki zakîadki "Wydruk 1" i "Wydruki 2" zostaîy
  poîâczone w jednâ zakîadkë "Wydruk"
 - w menu "System" zostaîa dodana opcja "Urzâdzenia fiskalne", do
  której zostaîy przeniesione zakîadki "Posnet" i "Posnet 2' z opcji
  "Ustawienia" 
 - zawartoôê zakîadek "Posnet" i "Posnet 2' zostaîa podzielona na 4 
  zakîadki: "Ogólne", "Stawki VAT", "Wydruki", "Pozostaîe"
 - w konfiguracji urzâdzeï fiskalnych w zakîadce "Ogólne" zostaîa
  dodana moûliwoôê wyboru protokoîu transmisji z urzâdzeniem
 - zostaîa zaktualizowana baza rozpoznawanych numerów banków i kont
  bankowych do danych z ewib.nbp.pl z dn. 31.10.2022
 - poprawione zostaîo automatyczne inicjalizowanie pustego wzorca
  wyszukiwania na liôcie faktur
 - zostaîo poprawione mapowanie klawiszy funkcyjnych w menu
 - zostaîy zrobione róûne poprawki kosmetyczne i jëzykowe
 - zastâpienie tekstu 'SWW' przez 'PKWiU' na wszystkich wydrukach
 - wszystkie potrzebne biblioteki zostaîy doîâczone do golem/libs
  a prywatne klasy mui do golem/mui. Program zostaî zmieniony tak, 
  aby îøadowaî je ze swojego lokalnego katalogu.
 - drukowanie przelewu zostaîo przeniesione z menu "Róûme" do menu 
  "Zakupy"
 - nazwa menu "Róûne" zostaîa zmienone na "Magazyny" i zostaîa tam 
  przeniesiona opcja "Magazyn" z menu "Bazy danych"
 - w menu gîównym zostaîa utworzona nowa opcja "Rejestry" i zostaîa 
  do niej przeniesiona opcja "Przeglâdanie zatwierdzonych dokumentów"
 - zostaîa utworzona biblioteka iban.libary do weryfikacji numerów
  kont bankowych w standardzie ISO 13616:2007, znanym jako International
  Bank Account Number (IBAN). Weryfikacja nr konta jest przeprowadzana
  zgodnie z ISO 7064 MOD-97
 - poprawiono kontrolki do wpisywania numerów kont bankowych tak,
  aby obsîugiwaîa numery w standardzie IBAN wraz z weryfikacjâ 
  poprawnoôci numeru bankowego z wykorzystaniem iban.library
 - zostaîo poprawione poîoûenie polskiego locale do tipwindow aby
  wyôwietlaî on komunikaty po polsku
 - Zostaî uaktualniony Inspektor aby sprawdzaî wersje bibliotek i 
  prywatnych klas mui, zainstalowanych w lokalnym katalogu Golema
 - Zostaîa poprawiona kontrolka listy kontrahentów, która generowaîa
  separatory dla NList takûe przy uûyciu stadardowej kotrolki List, 
  przez co na liôcie kontrahentów pojawiaîy sië zduplikowane wpisy. 
 - uaktualnienie plików tekstowych, readme, skryptów do budowania i
  instalatora 
 - Dodana zostaîa obsîuga wystawiania faktur walutowych
 - W opcji "Sprzedaû" zostaîa dodana opcja "Faktura walutowa"
 - Definicja kontrahenta zostaîa rozszerzona o zakîadkë "Pîatnoôci", 
  do której zostaîy przeniesione pola "Konto"," Bank" z zakîadki "Dane" 
  oraz zostaîy dodane pola "Swift", "Kraj banku" oraz pole wyboru 
  domyôlnej waluty dla faktur walutowych, przeîâcznik wykorzystania 
  odwrotnego obciâûenia oraz moûliwoôê wprowadzenia dla niego wîasnej
  treôci. 
 - Definicja kontrahenta zostaîa rozszerzona o zakîadkë "Adres", do
  której zostaîy przenieione pola z zakîadki "Dane" - "Adres", "Kod",
  "Miasto". Pole "Adres" zostaîo rozdzielone na pola "Ulica" i "Nr"
 - Pole "Kod pocztowy" zostaîo powiëkszone do 11 znaków (najdîuûszy
  znany ôwiatowy kod pocztowy) i teraz przyjmuje dowolne znaki a 
  nie tylko cyfry.
 - Do zakîadki "Adres" zostaîy dodane pola "Województwo", "Païstwo"
  oraz "www".
 - Zakîadka "Dane" zostaîa rozszerzona o pola "KRS" oraz "GLN"
 - W ustawieniach w zakîadce "Dane sprzedawcy" zostaîo dodane pole
  "KRS", "GLN" i "BDO"
 - Usuniëty zostaî przeîâcznik "Spóîka" - sîuûyî tylko do zmiany
  formatu wyôwietlania NIP dla spóîek cywilnych
 - Definicja sprzedawcy zostaîa rozszerzona o zakîadkë "Konto bankowe", 
  do której zostaîy przenieione pola "Konto","Bank" z zakîadki
  "Dane" oraz zostaîy dodane pola "Swift", "Kraj banku"
 - W ustawieniach w zakîadce "Sprzedaû" zostaîa dodana opcja 
  wyboru domyôlnej waluty faktur sprzedaûy.
 - W ustawieniach definicja sprzedawcy zostaîa rozszerzona o 
  zakîadkë "Adres sprzedawcy", do której zostaîy przenieione 
  pola z zakîadki "Dane" - "Adres", "Kod pocztowy", "Miasto". 
  Pole "Adres" zostaîo rozdzielone na pola "Ulica" i "Nr"
 - Do zakîadki "Adres" zostaîy dodane pola wyboru "Województwo", 
  "Païstwo" oraz "www".
 - W ustawieniach w zakîadce "Magazyn" jednostka byîa stringiem 
  zamiast wyborem z listy
 - W opcji "Numeracja" w ustawieniach zostaîa dodana zakîadka 
  "Faktury 2", w której moûna konfigurowaê ustawienia numeracji 
  dla faktur walutowych i VAT marûa
 - W oknie edycji produktu w opcji "Magazyn" w zakîadce "Dane" 
  zostaîy dodane pola "CN", "EAN" oraz pole wyboru "GTU"
 - Utworzona zostaîa nowa zakîadke "Ceny" w oknie edycji produktu
  w opcji "Magazyn" i zostaîa do niej przeniesiona "Cena zakupu", 
  "Marûa", "Cena brutto", "stawka VAT" z zakîadki "Dane"
 - Do zakîadki zostaîy dodane pola wyboru waluty zakupu oraz 
  waluty sprzedaûy, pola ich kursów oraz pole ceny brutto 
  w walucie sprzedaûy oraz walucie referencyjnej.
 - W zakîadce "Limity" zostaîa dodana moûliwoôê wîâczania i 
  definiowania limitu maksymalnego rabatu przy sprzedaûy
 - Zostaîy dodane nowe komendy parsera wzorców wydrukow.
  dla produktu: cn, ean, gtu, waluta, kurswaluty, datawaluty
  dla dokumentu: doc_waluta, doc_kurswaluty, doc_datawaluty
  dla sprzedawcy: sp_swift, sp_nrdomu, sp_wojewodztwo, sp_kraj, 
  sp_www, sp_gln, sp_krs, sp_bdo
  dla nabywcy: nab_swift, nab_nrdomu, nab_wojewodztwo, nab_kraj, 
  nab_www, nab_gln, nab_krs, nab_bdo, nab_reversecharge
 - W oknie sprzedaûy zostaîa dodana opcja wyboru waluty faktury 
  oraz pole kursu waluty faktury
 - Zostaîa takûe dodana opcja wyboru oznaczenia faktury oraz 
  procedury faktury zgodnie z najnowszymi przepisami VAT.
 - W opcji "Rejestry" - "Dokumenty wystawione" zostaîo dodane 
  wyôwietlanie pól rodzaju procedury, oznaczenia, waluty faktury
  oraz jej kursu z dnia wystawienia.
 


Contents of biz/misc/Golem.lha
PERMISSION UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP   NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
[generic]         544  1188 45.8% -lh5- 6753 Jan 1 2003 GolemInstall.info
[generic]        338015 338015 100.0% -lh0- fe57 Jan 11 1980 GolemInstall/Data/Golem.lzx
[generic]         2038  4832 42.2% -lh5- 2686 Jan 1 2003 GolemInstall/Data/Golem.lzx.info
[generic]        147727 346048 42.7% -lh5- 5b62 Dec 21 1980 GolemInstall/Data/GolemBanki.lzx
[generic]        23249  23756 97.9% -lh5- f4be Jan 1 2003 GolemInstall/Data/UnLZX
[generic]         2094  4054 51.7% -lh5- e326 Nov 21 1980 GolemInstall/Przeczytaj!
[generic]         448  1428 31.4% -lh5- 49d5 Jan 1 2003 GolemInstall/Przeczytaj!.info
[generic]         2185  7378 29.6% -lh5- d395 Dec 1 1980 GolemInstall/Rozpakuj
[generic]         496  1222 40.6% -lh5- 00e6 Jan 1 2003 GolemInstall/Rozpakuj.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
 Total     9 files 516796 727921 71.0%      Feb 2 04:11

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>